guest@dotshare [~/groups/emacs/config] $ ls sxhkdrc/ | cat

sxhkdrc (raw, dl)

neonfox Mar 29, 2014 (emacs/config)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
#
# bspwm hotkeys
#

super + alt + Escape
	bspc quit

super + w
	bspc window -c

alt + w
	bspc window -c

super + t
	bspc desktop -l next

super + b
	bspc desktop -B

super + {s,f}
	bspc window -t {floating,fullscreen}

super + {grave,Tab}
	bspc {window,desktop} -f last

super + apostrophe
	bspc window -s last

super + {o,i}
	bspc control --record-history off; \
	bspc window {older,newer} -f; \
	bspc control --record-history on

super + y
	bspc window -w last.manual

super + m
	bspc window -s biggest

super + {_,shift + }{Left,Down,Up,Right}
	bspc window -{f,s} {left,down,up,right}

super + {_,shift + }c
	bspc window -f {next,prev}

super + {comma,period}
	bspc desktop -C {backward,forward}

super + bracket{left,right}
	bspc desktop -f {prev,next}

super + ctrl + {Left,Down,Up,Right}
	bspc window -p {left,down,up,right}

super + ctrl + {_,shift + }space
	bspc {window -p cancel,desktop -c}

super + alt + {Left,Down,Up,Right}
	bspc window -e {left -10,down +10,up -10,right +10}

super + alt + shift + {Left,Right,Up,Down}
	bspc window -e {right -10,up +10,down -10,left +10}

super + ctrl + {1-9}
	bspc window -r 0.{1-9}

super + {_,shift + }{1-9,0}
	bspc {desktop -f,window -d} ^{1-9,10}

~button1
	bspc pointer -g focus

super + button{1-3}
	bspc pointer -g {move,resize_side,resize_corner}

super + !button{1-3}
	bspc pointer -t %i %i

super + @button{1-3}
	bspc pointer -u

# Resize nodes
alt + {Right,Left}
  S={+,-}; \
  bspc window -e left $\{S\}20 || \
  bspc window -e right $\{S\}20
alt + {Down,Up}
  S={+,-}; \
  bspc window -e down $\{S\}20 || \
  bspc window -e up $\{S\}20
  
# Change desktop padding
alt + {_, shift} + bracketright
  bspc config -d focused right_padding $((`bspc config -d focused right_padding` {+,-} 20 ))

alt + {_, shift} + bracketleft
  bspc config -d focused left_padding $((`bspc config -d focused left_padding` {+,-} 20 ))

ctrl + {_, shift} + bracketright
  bspc config -d focused bottom_padding $((`bspc config -d focused bottom_padding` {+,-} 20 ))

ctrl + {_, shift} + bracketleft
  bspc config -d focused top_padding $((`bspc config -d focused top_padding` {+,-} 20 ))

# Change window gap
super + {minus,equal}
  bspc config -d focused window_gap $((`bspc config -d focused window_gap` {+,-} 2 ))

# wm independent hotkeys

super + Return
	terminator

super + space
	dmenu_run

alt + F1
	gmrun

super + e
	geany

super + x
	cb-exit
	
Print
	xfce4-screenshooter

# make sxhkd reload its configuration files:
super + Escape
	pkill -USR1 -x sxhkd

alt + Escape
	pkill -USR1 -x sxhkd

CLICK TO VIEW

x

Notes

this is a copy of my keybindings for bspwm sxhkd