guest@dotshare [~/groups] $ ls -R

Moar dots!

Title Category User Date comments  
herbstluft (wms/herbstluft) xor29ah Aug 04, 2013   scrot
january config (wms/dwm) Beastie Jan 14, 2012 12 scrot
whisper (wms/bspwm) szorfein Jan 06, 2017   scrot
#! default (panels/tint2) bmlkiddo Jul 14, 2012   scrot
#! Original (info/conky) nazuk Dec 15, 2012   scrot
#! tint2 OmaGue (panels/tint2) dhenycahyoe Jul 24, 2014   scrot
#! tint2rc (panels/tint2) hyperreal Jun 17, 2012   scrot
.asoundrc with playback monitor (misc/misc) b848f03b Mar 29, 2015 1  
.bashrc (shells/bash) joh6nn Aug 05, 2011 1 scrot
.bashrc (shells/bash) eddiegj Oct 22, 2013   scrot
.bashrc (shells/bash) ocny Aug 29, 2014    
.bashrc (shells/bash) yuri May 27, 2018    
.bashrc (shells/bash) ice Oct 12, 2020    
.bashrc eeepc (shells/bash) nc Jul 26, 2011    
.bashrc n61 (shells/bash) nc Jul 13, 2011    
.bash_aliases (shells/bash) yuri Nov 13, 2018    
.bash_profile (shells/bash) ocny Aug 29, 2014    
.i3/config (wms/i3) ocny Aug 29, 2014    
.i3status.conf (wms/i3) ocny Aug 29, 2014    
.ncmpcpp (mpd/ncmpcpp) kalterfive Aug 27, 2015 1 scrot
.ratpoisonrc (wms/ratpoison) purgatori Jul 29, 2012    
.screenrc (terms/screen) silentmike Feb 01, 2013   scrot
.Xdefaults (misc/misc) thecrimulo Jun 28, 2016    
.Xdefaults (misc/misc) ice Oct 12, 2020   scrot
.xinitrc (shells/bash) ocny Aug 29, 2014    
.Xresources (terms/colors) ocny Aug 29, 2014    
.Xresources (misc/misc) applecrumble Feb 29, 2016    
.Xresources (misc/misc) XenGi Aug 11, 2016   scrot
.Xresources (misc/misc) ice Oct 12, 2020   scrot
.xsession (shells/bash) ocny Aug 29, 2014    
.zshrc (shells/zsh) cmdywrtr27 Aug 17, 2020   scrot
1-Line (info/conky) h00ver Mar 30, 2014 2 scrot
16 colors (vim/colors) fey Aug 09, 2012   scrot
1dimensional (terms/colors) Neuromatic Jul 28, 2013   scrot
20110628 (wms/wmfs) bl1nk Jun 28, 2011 3 scrot
20110701 (wms/i3) bl1nk Jul 01, 2011 1 scrot
20110704 (info/conky) bl1nk Jul 04, 2011 3 scrot
5centimeters (terms/colors) comradeterry Jan 23, 2014 1 scrot
676339784 config file (mpd/ncmpcpp) Corentin Aug 07, 2016   scrot
777 (terms/colors) wakamiya Aug 15, 2020   scrot
8bit (terms/colors) linuxville Jul 21, 2013   scrot
9 Base (terms/colors) sshdw Dec 09, 2015    
a convenient zshrc (shells/zsh) kamaradclimber Jun 23, 2011    
A cool XMonad config (wms/xmonad) pallatinus Aug 11, 2020   scrot
A Little bit of molokai (mpd/ncmpcpp) dassdouble Jan 13, 2017   scrot
abi3s (wms/i3) Julian Dec 03, 2012 6 scrot
Abu Vulkanik (wms/openbox) hokagemadura Feb 17, 2014   scrot
ac (vim/colors) acslater Jan 19, 2016   scrot
Acid Drop (terms/colors) Alexis Feb 10, 2016   scrot
acidwitch (terms/colors) pyratebeard Jan 31, 2023   scrot
1 2 3 4 526 27